+90 212 222 0 775
Sosyal Medya Hesaplarımız

Geriye Dönük Sgk Teşvikleri 2018

Geriye Dönük Sgk Teşvikleri, Geriye Dönük Sgk Teşvikleri 2018, Geriye Dönük Teşvik,  Geriye Dönük Teşvik Hesaplama, İstihdam Teşvikleri 2018, Geriye Dönük Teşvikler 2018, Geriye Dönük 6111 Teşvik, Geriye Dönük 687 Teşviki,

GERİYE DÖNÜK TEŞVİK SÜREÇLERİ
1- İSTİHDAM ŞURASI | 14.12.2017
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden Geriye Dönük Sgk Teşvikleri nden yararlanılabilir müjdesi verdi.
2- KANUN TASARISI GÖRÜŞMELERİ | 02.02.2018
TBMM’ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” 21.03.2018 tarihinde kabul edildi.
3- RESMİ GAZETE TARİHİ | 27.03.2018
İlgili Kanun 27 Mart 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onaylandı. Aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanarak geriye dönük SGK başvuru süreleri kesinlik kazandı.
4- SÜREÇLERİN SİSTEME TANIMLANMASI | 11.05.2018
Geriye dönük işlemler için sistem güncellemesi gerçekleştirildi.
5- GERİYE DÖNÜK SGK TEŞVİK GENELGESİ YAYIMLANMASI | 14.05.2018
Geriye dönük SGK Teşviklerinin uygulanması konusunda genelge yayımlandı.
7103 SAYILI KANUN İLGİLİ MADDELERİ

27 Mart 2018 SALI – Resmî Gazete – Sayı : 30373 (2. Mükerrer)
KANUN – VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 7103 – Kabul Tarihi: 21/3/2018

MADDE 70- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.”

MADDE 93- (1) Bu Kanunun;

a) 2 nci, 29 uncu, 60 ıncı, 69 uncu ve 70 inci maddeleri yayımını izleyen aybaşında,

yürürlüğe girer.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327M2-1.pdf